Vítejte na webových stránkách společnosti
MERCED a.s.


MONITORING VODNÍCH DĚL S ODBĚREM VZORKŮ PRO CHEMICKÉ ANALÝZY AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ

  • sledování vývoje stávajících koncentrací, stanovení potencionálních kontaminantů v podzemních, povrchových a odpadních vodách v návaznosti na využití území (chemické provozy, stanice PHM aj.)
  • provádění odběrů v závislosti na časovém a prostorovém vývoji sledovaných polutantů (sanační, postsanační monitoring), včetně jejich analytického zpracování a následného vyhodnocení v souladu s platnou legislativou formou zpráv
  • provádění průzkumných vrtných prací (průzkum znečištění, inženýrská geologie) – mělká sondáž; velkoprofilové vrty (studny, monitorovací, sanační vrty) s využitím techniky specializovaných firem na základě subdodavatelských smluv
  • monitoring vodohospodářských děl a sanačních objektů – odlučovače ropných látek, čistírny odpadních vod myček automobilů, biologické čistírny odpadních vod, sedimentační jímky, monitorovací, sanační vrty aj., vyhodnocení formou zpráv včetně součinnosti s orgány státní zprávy
  • odběry vod pro legislativně dotčené podnikatelské subjekty na stanovení hygienických požadavků pro pitnou vodu; stanovení četnosti a rozsahu kontroly pitné vody, její vyhodnocení je provedeno v souladu s platnou legislativou a požadavky kontrolních orgánů
  • zajištění laboratorních analýz a jejich následné vyhodnocení
  • odběry vzorků podzemních, povrchových a odpadních vod, zemin, stavebních konstrukcí a půdního vzduchu jsou prováděny autorizovanou osobou s důrazem na využití technických prostředků odpovídajících současným trendům pro zajištění vysoké kvality a přesnosti prováděných odběrů