Vítejte na webových stránkách společnosti
MERCED a.s.


PROVOZNÍ DOKUMENTACE

  • plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
  • provozní řád pro příjem, skladování a výdej pohonných hmot na čerpacích stanicích
  • provozní evidence stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, dle vyhlášky č. 337/2010 Sb.
  • odborné posudky k projektové dokumentaci vodních děl
  • provozní a manipulační řády vodních děl (odlučovače ropných látek, čistírny odpadních vod, biologické čistírny odpadních vod)