Vítejte na webových stránkách společnosti
MERCED a.s.


PRŮZKUMY ZNEČIŠTĚNÍ

  • komplexní zajištění služeb souvisejících s určením charakteru, míry a rozsahu znečištění podzemních vod, zemin, příp. stavebních konstrukcí v zájmovém území, a to včetně rešerše archivních dat, rekognoskace lokality, terénních zkoušek, geodetických měření, vrtných prací, odběru vzorků, jejich analýz a vyhodnocení získaných dat
  • zpracování výsledků průzkumných prací s využitím metod matematického modelování umožňuje předpovědět další vývoj znečištění na lokalitě za různých podmínek
  • práce jsou prováděny v souladu s Metodickým pokynem MŽP č. 13/2005 pro průzkum kontaminovaného území