Vítejte na webových stránkách společnosti
MERCED a.s.


REFERENCE

ACIS, s.r.o. | nahoru

 • monitoring kontaminantů v podzemních vodách na čerpacích stanicích

BENZINA a.s. | nahoru

DS Šumperk

 • předsanační doprůzkum nesaturované zóny horninového prostředí, stavebních konstrukcí v areálu, ochranné sanační čerpání podzemních vod

DS Točník, DS Mělník, DS Šumperk, DS Olomouc

 • sanace ropného znečištění
 • supervizní činnost při výstavbách čerpacích stanic pohonných hmot
 • výstavba čistíren odpadních vod
 • posudek na speciální plavidlo SP 150-CT 101845 (tanker)
 • provozní evidence středního zdroje znečišťování ovzduší, zpracování a odsouhlasení provozních evidencí v působnosti všech oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí pro více než 300 čerpacích stanic
 • odběry vzorků pitné vody za účelem vyhodnocení jakosti zdroje pro veřejné zásobování
 • vypracování provozní dokumentace včetně dokumentace vodohospodářských děl
 • vyhodnocování zkušebních provozů pro odlučovače ropných látek a čistírny odpadních vod
 • monitoring kvality podzemních, povrchových a odpadních vod

ČPP TRANSGAS, s.p. | nahoru

ČPP TRANSGAS, s.p. Dolní Měcholupy, ČPP TRANSGAS, s.p. Kouřim

 • průzkum znečištění zemin areálu

ČPP TRANSGAS, s.p. Dolní Měcholupy

 • supervize sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod areálu

FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY | nahoru

 • kvalifikovaná a nezávislá kontrola realizace sanačních projektů a průzkumných prací
 • kontrola účelného vynakládání finančních prostředků nabyvatele, dodržení kvalitativních parametrů díla, dodržení postupů dle schváleného projektu prací a splnění požadavků relevantních legislativních a technických norem
 • zastupovaní nabyvatele při zabezpečení přípravy a průběhu sanačních prací na likvidaci starých ekologických zátěží hrazených z prostředků Fondu národního majetku ČR, včetně vypracování podkladů pro zadávací dokumentaci příslušných výběrových řízeních
 • řídící a kontrolní činnost při sanaci starých ekologických zátěží v rámci plnění Ekologické smlouvy uzavřené mezi nabyvatelem a Fondem národního majetku ČR

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | nahoru

 • kvalifikovaná a nezávislá kontrola realizace sanačních projektů a průzkumných prací
 • zajištění účelného vynakládání finančních prostředků nabyvatele, dodržení kvalitativních parametrů díla, dodržení postupů dle schváleného projektu prací a splnění požadavků relevantních legislativních a technických norem
 • zastupování a zabezpečení přípravy a průběhu sanačních prací na likvidaci starých ekologických zátěží hrazených jak z vlastních zdrojů, tak z prostředků Ministerstva životního prostředí, a to včetně zajištění příslušných výběrových řízeních, přípravy jednotlivých smluvních vztahů, kontrolní činnosti atd.

Otto Christ Wash System, s.r.o. | nahoru

 • odběry a vyhodnocení vzorků odpadních vod na čerpacích stanicích

SpeedHAN, s.r.o. | nahoru

 • ekologický audit, posouzení společnosti SpeedHAN z hlediska souladu s právní legislativou a firemními normami včetně souhrnné zprávy s přehledem environmentálních aspektů společnosti