Vítejte na webových stránkách společnosti
MERCED a.s.


ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V PROBLEMATICE LEGISLATIVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)