Vítejte na webových stránkách společnosti
MERCED a.s.


SUPERVIZNÍ ČINNOST PŘI SANAČNÍCH PRACÍCH

  • dozor nad prováděním sanačních a likvidačních prací
  • kvalifikovaná a nezávislá kontrola realizace sanačních projektů, rekultivačních prací apod.
  • zajištění účelného vynakládání finančních prostředků investora, dodržení kvalitativních parametrů díla, dodržení postupů dle schváleného projektu prací a splnění požadavků relevantních legislativních a technických norem
  • zastupování a zabezpečení přípravy a průběhu sanačních prací na likvidaci starých ekologických zátěží hrazených jak z vlastních zdrojů společnosti, tak z prostředků Fondu národního majetku ČR, Ministerstva životního prostředí, Pozemkového fondu, apod., a to včetně zajištění příslušných výběrových řízeních, přípravy jednotlivých smluvních vztahů, kontrolní činnosti atd.
  • řídící a kontrolní činnost při sanaci starých ekologických zátěží v rámci plnění Ekologické smlouvy uzavřené mezi nabyvatelem a FNM ČR