Analýzy rizik
  • cílem analýzy rizik je stanovit rizika vyplývající pro lidské zdraví a ekosystémy z kontaminace zemin, podzemní vody a stavebních konstrukcí a z případné existence skládek odpadů; součástí studie je výpočet maximálně přípustných limitů znečištění
  • jednotný způsob zpracování analýzy rizika vychází z Metodického pokynu MŽP č. 3/2011 pro analýzu rizik kontaminovaného území