Průzkumy znečistění
  • zajištění provedení průzkumů znečištění podzemních vod, zemin, příp. stavebních konstrukcí v zájmovém území včetně rešerše archivních dat, vrtných prací, odběru vzorků, laboratorních analýz a vyhodnocení včetně návrhů dalších prací
  • projednání výsledků průzkumných prací s orgány státní správy
  • práce jsou prováděny v souladu s Metodickým pokynem MŽP č. 13/2005 pro průzkum kontaminovaného území